• darkblurbg
  MeiDy Ambulant | Jeugd & Gezin
  Onze ondersteuning is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig.
 • darkblurbg
  MeiDy Wenje | Ouder & Kind Huis
  WELKOM!!
 • darkblurbg
  MeiDy | intensieve ambulante gezinsbehandeling
  Onze ondersteuning is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig.

Begeleide omgang MeiDy

 

MeiDy biedt o.a. begeleide omgang bij een uithuisplaatsing of aan gezinnen waarbij conflicten en communicatieproblemen tussen gescheiden ouders ervoor zorgen dat de omgangsregeling niet of minimaal van de grond komt.

Uitgangspunt bij de begeleiding is dat de ouders verantwoordelijk blijven voor hun kinderen en dat de kinderen recht hebben op goed contact met beide ouders. Als het contact van één van de ouders met het kind niet goed verloopt of niet plaatsvindt, dan is het belangrijk dat de ouders met elkaar in gesprek komen en proberen afspraken te maken. Kinderen kunnen hierdoor over het algemeen beter omgaan met de scheiding en het is goed voor een verdere evenwichtige ontwikkeling. De ouders dienen afspraken te maken over hoe de zorg voor de kinderen geregeld wordt. MeiDy begeleidt de contacten tussen het kind en de uitwonende ouder en helpt hen om de zorgregeling (weer) verder op te pakken. 

Het einddoel van omgangsbegeleiding is dat het kind omgang heeft met de uitwonende ouder volgens de door ouders overeengekomen afspraken. Op die wijze worden mogelijke emotionele en/of gedragsproblemen van het kind voorkomen dan wel verminderd. 

Het verloop van de omgang MeiDy

Met beide ouders wordt gesproken over de werkwijze, de mogelijkheden, maar ook grenzen van de omgangsbegeleiding en welke verwachtingen ouders van de omgangsbegeleiding hebben. Er wordt gekeken naar eventuele aandachtspunten bij zowel ouders als kind en er worden afspraken gemaakt over de vorm, inclusief eventuele begeleidingswensen van de uitwonende ouder. Met ouders worden eveneens afspraken gemaakt over hoe de overdracht van het kind zal plaatsvinden bij omgangsmomenten. In deze afspraak worden verdere afspraken vastgelegd, eventueel in aanwezigheid van een gezinsvoogd/aanmelder.

De jeugdhulpverlener van MeiDy zal de ouders begeleiden bij het realiseren van de afgesproken doelen. Van de ouders wordt verwacht dat deze de begeleiding accepteren. Dit betekent dat deze openstaan voor adviezen en bereid zijn tot overleg en het sluiten van compromissen met de andere ouder.

Wat verwacht MeiDy van de ouders?

 • In het belang van jullie kind(eren) willen jullie mee zoeken naar mogelijkheden om de omgangsregeling goed te laten verlopen.
 • Om de kans op een goed lopende omgangsregeling te vergroten, zijn jullie bereid tot overleg met de andere ouder.
 • Hiervoor tekenen jullie een intentieverklaring waarbij jullie instemmen met de voorwaarden voor bemiddeling.
 • Samen MeiDy streven jullie om te komen tot een gesprek met de andere ouder.  
 • In dit gesprek zijn jullie bereid afspraken te maken met de andere ouder.
 • Tijdens de duur van de begeleiding wordt van jullie gevraagd om de juridische weg wat betreft de omgangsregeling op te schorten.

Bij hele jonge kinderen kan de voorbereiding in de vorm van een spelcontact plaatsvinden. Wanneer blijkt dat een kind heel veel moeite heeft met de voorbereiding van de omgangen en daar wat meer tijd voor nodig heeft, dan kan hij of zij hierin worden begeleid door de jeugdhulpverlener van MeiDy. Ter voorbereiding op de omgang kan de jeugdhulpverleners   aandacht met het kind besteden aan identiteitsvorming of  bijvoorbeeld het omgaan met gescheiden ouders.

Start van de omgang

De omgang vind plaats bij ons op locatie. Afhankelijk van de voortgang wordt deze op termijn in overleg met ouders elders gepland, bijvoorbeeld in een speeltuin of in de thuissituatie van de uitwonende ouder.

In de regel is de uitwonende ouder een kwartier eerder aanwezig en vindt er een voorgesprek plaats met de jeugdhulpverlener. Deze begeleidt het kind in het contact, blijft in de eerste fase steeds aanwezig en biedt ondersteuning aan zowel de ouders als het kind bij het verloop van het contact. Na afloop zijn de jeugdhulpverlener en het kind nog even samen om de ervaringen en gevoelens van het kind te bespreken. Eventueel wordt er een ‘omgangsschriftje’ gebruikt waarin het kind zich kan uiten. Met de uitwonende ouder vindt na afloop van de omgang een nabespreking plaats. Tijdens en na afloop van het omgangscontact worden indien nodig aan de uitwonende ouder praktische pedagogische adviezen gegeven, wordt ingegaan op het gedrag van ouder en kind en hoe dit te duiden.

Er worden afspraken gemaakt voor het volgende omgangscontact. Met de thuiswonende ouder vindt geen nabespreking plaats, meestal wordt afgesproken een dag later telefonisch contact te laten plaatsvinden over de reactie van het kind op het contact, het verstrekken van informatie over het functioneren van het kind voor, tijdens en na het contact en zo nodig het geven van praktische pedagogische adviezen.

De jeugdzorgwerkers die de omgangen begeleiden worden ondersteund door onze gedragswetenschappers.

Duur

Een begeleide omgang vindt doorgaans plaats in een frequentie van eenmaal per twee weken. Dit is echter afhankelijk van de afspraken die ouders hierover overeenkomen. Tijdens de begeleide bezoeken worden werkaantekeningen gemaakt die later leiden tot een eindverslag.

Binnen drie maanden wordt met alle betrokkenen geëvalueerd of er sprake is van een veilige situatie en wat er nodig is om de omgangsmomenten (op termijn) onbegeleid te laten plaatsvinden. De begeleide omgang duurt gemiddeld 6-9 maanden. Het is mogelijk dat MeiDy ambulant wordt ingezet voor thuisondersteuning na het volgen van het traject. 

Soms lukt het echter niet om tot een gewenste oplossing te komen. In zo’n situatie zal het traject gestopt worden voordat de gestelde doelen zijn bereikt. Indien er sprake is van zorgen over de veiligheid van het kind zal dit met de ouders besproken worden en wordt besproken welke stappen hier door partijen in zouden kunnen worden genomen.

Weekend omgang 

De begeleide omgangen van MeiDy kunnen ook in de avonden en weekenden plaats vinden.

Dit kan bijvoorbeeld na een uithuisplaatsing of aan gezinnen waarbij conflicten en communicatieproblemen tussen gescheiden ouders ervoor zorgen dat de omgangsregeling niet of minimaal van de grond komt. 

Uitgangspunt bij de begeleiding is dat de ouder verantwoordelijk blijft voor hun kinderen en dat de kinderen recht hebben op goed contact met de desbetreffende ouder waar de omgang mee plaats vind. 

Zijn er nog vragen of wil je een startgesprek? Neem gerust contact op via het kopje contact & aanmelden of via onderstaande button.

Kennismaken MeiDy? Of heb je een andere vraag? Neem contact met ons op. Dat kan via onderstaand contactformulier. Je mag ons ook altijd bellen of appen, zie hiervoor onze contactgegevens 

 

Contact opnemen

Contact informatie

MeiDy  Ondersteuning 

Jeugdwet en WMO

Neem contact op MeiDy 

Bereikbaar maandag t/m vrijdag:

09.00-16.00 uur

Bel : 06 38 24 50 83  

App : 06 38 24 50 83 
Mail : info@meidy.nl

 

 

Bezoek adres: GJ van der Meistrjitte, achterkant van Nij Tjaerda

Postadres: Nijewei 38 I 9104 DL I Damwâld

 

MeiDy Wenje:

KvK Nummer: 74131168

AGB-code: 98104111

MeiDy Ambulant:

KvK Nummer: 76885615

AGB-code:98104714

ISO 9001:2015 gecertificeerd registratienummer: 2249244