Starten MeiDy

Starten MeiDy Therapeutisch gezinscentrum

Verwijzing naar MeiDy is mogelijk door de huisarts, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering, Veilig Thuis, sociale gebiedsteams/wijkcoaches van gemeenten, GGZ, verslavingszorg, vluchtelingenwerk en andere hulpverlenende instanties.

 

In- en exclusiecriteria MeiDy

Om de best mogelijke zorg te verlenen, hanteren wij in- en exclusiecriteria. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen binnen de ambulante zorg die MeiDy biedt.

Inclusiecriteria

MeiDy biedt alle vormen van ondersteuning binnen de Jeugdwet. Je hebt wel een indicatie of toewijzing nodig vanuit een gemeente waar MeiDy een overeenkomst mee heeft gesloten of een geldige verwijzing. Wij werken bewust aan activering van de cliënt: alle klanten hebben daarom zoveel mogelijk een vorm van dagbesteding, werk of gaan naar school. Door participatie in de samenleving, een rol hebben, verantwoordelijkheden krijgen op een bij de klant passend niveau, hebben onze klanten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen, waardoor hun eigenwaarde groeit.
MeiDy sluit niemand uit op basis van geloofsovertuiging of culturele achtergrond.

Exclusiecriteria

Klanten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben zijn klanten waar sprake is van:

 • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
 • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);
 • Ernstige psychiatrische problematiek die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

Exclusiecriteria MeiDy Ouder-Kind:

 • Geen vervolgplek/huisvesting of geen garantie financiering bij ontbreken vervolgplek/huisvesting.  
 • Drugsgebruik en/of overmatig alcoholgebruik (plaatsing is pas mogelijk wanneer iemand aantoonbaar 4 weken clean is)
 • Kind is ouder dan 12 jaar.
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag door ouder en/of kind.
 • Acute psychiatrie of problematiek bij ouder(s) en/of kind
 • (Ernstige) agressieregulatieproblematiek van ouder(s) en/of kind
 • Eerder is gebleken (bijvoorbeeld in een eerdere ouderschapstaxatie) dat er sprake is van verminderd verstandelijk vermogen waardoor een ouder niet leerbaar is en er sprake is van onveranderde omstandigheden.
 • Niet spreken van de Nederlandse/Engelse taal waardoor communicatie tijdens het traject bemoeilijkt wordt.

Bij de intake wordt aan de hand van een risicotaxatie gekeken of een nieuwe aanvraag voldoet aan de inclusiecriteria. Indien er mogelijk sprake is van exclusiecriteria wordt dit besproken en wordt, indien MeiDy de ondersteuning niet kan bieden, de klant beargumenteerd doorverwezen. Mogelijk zijn er andere organisaties die zijn uitgerust om klanten met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.

Wil je meer informatie over een opname of aanmelding? 

Bel: 06 82 65 40 14 of mail: aanmeldingen@meidy.nl 

 

Kennismaken MeiDy? Of heb je een andere vraag?

Neem contact met ons op. Dat kan via het contactformulier. Je mag ons ook altijd bellen een berichtje via WhatsApp sturen, zie hiervoor onze contactgegevens

MeiDy Aanbod

MeiDy behandelpraktijk

Wij bieden hulp aan wanneer er sprake is van verstoorde systemen. Er is bijvoorbeeld sprake van ruzie tussen ouder en kind of je voelt je niet begrepen door je partner. Daarnaast bieden wij basis diagnostiek. Ben jij benieuwd naar ons behandelaanbod?

MeiDy Ouder-Kind

MeiDy Ouder-Kind is een tijdelijke verblijfslocatie voor een (aanstaande) ouder en kind. Bij MeiDy Ouder-Kind leef je samen met andere ouder(s) en hun kind(eren), maar beschik je over een eigen studio. In opdracht van een verwijzer brengen wij het ouderschap in kaart of werken we aan het verstevigen van ouderschap.

MeiDy ambulant

Wij geven (intensieve) ambulante ondersteuning aan gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. De ondersteuning is gericht op opvoeding en ontwikkeling. Onze visie is onder andere preventief in te spelen op hechtingsproblematiek en het voorkomen van uithuisplaatsingen.

Zo kort als het kan,
zo lang als nodig.

Starten MeiDy