• darkblurbg
    MeiDy | Thuisondersteuning
    Onze ondersteuning is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is.
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Ben je in de leeftijd van 18 jaar of ouder, en woon je  zelfstandig  of in een gezinssituatie, en heb je zorg en ondersteuning nodig, dan kan je  gebruik maken van de WMO; Wet Maatschappelijke Ondersteuning, dit gaat via de gemeente. Ook zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en ondersteuning die MeiDy aan cliënten onder de 18 jaar op basis van de Jeugdwet aanbiedt.

Voor ondersteuning van MeiDy  heb je een geldige beschikking nodig van de gemeente. Naast de WMO en Jeugdwet kun je MeiDy ook particulier of vanuit een Persoonsgebonden Budget betalen.

Kinderen/jongeren onder de 18 jaar betalen geen eigen bijdrage.

Volwassenen betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, berekend door Centraal Administratie Kantoor (CAK) Wil je zelf berekenen wat de eigen bijdrage in jouw geval zal zijn, kijk dan op www.hetcak.nl.

Verwijzing naar MeiDy is mogelijk door de huisarts, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering, Veilig Thuis, WMO-consulenten/sociale gebiedsteams/wijkcoaches van gemeenten, GGZ, verslavingszorg, vluchtelingenwerk en andere hulpverlenende instanties.

In- en exclusiecriteria MeiDy

Om de best mogelijke zorg te verlenen, hanteren wij in- en exclusiecriteria. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen binnen de ambulante zorg die MeiDy biedt.

inclusiecriteria

MeiDy biedt alle vormen van ondersteuning aan alle doelgroepen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Cliënten hebben wel een indicatie of toewijzing nodig vanuit een gemeente waar MeiDy een overeenkomst mee heeft gesloten. Wij werken bewust aan activering van de cliënt: alle cliënten hebben daarom zoveel mogelijk een vorm van dagbesteding, werk of gaan naar school. Door participatie in de samenleving, een rol hebben, verantwoordelijkheden krijgen op een bij de cliënt passend niveau, hebben onze cliënten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen, waardoor hun eigenwaarde groeit.
MeiDy sluit niemand uit op basis van, geloofsovertuiging of culturele achtergrond.

exclusiecriteria

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben zijn cliënten waar sprake is van:

  • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),
  • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg),
  • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

Bij de intake wordt aan de hand van een risicotaxatie gekeken of een nieuwe aanvraag voldoet aan de inclusiecriteria. Indien er mogelijk sprake is van exclusiecriteria wordt de cliënt beargumenteerd doorverwezen. Mogelijk zijn er andere organisaties die zijn uitgerust om cliënten met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.

 

 Wat doen wij