• darkblurbg
  MeiDy Ambulant | Jeugd & Gezin
  Onze ondersteuning is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig.
 • darkblurbg
  MeiDy Wenje | Ouder & Kind Huis
  WELKOM!!
 • darkblurbg
  MeiDy | intensieve ambulante gezinsbehandeling
  Onze ondersteuning is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig.

PRIVACY STATEMENT

MeiDy houdt, om de zorg voor jou zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van jouw administratieve gegevens en de geleverde zorg. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënten. Al deze zaken zijn in een STATEMENT vastgelegd.

STATEMENT

Behalve de eigenaar van MeiDy heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot een cliëntdossier dat door MeiDy wordt samengesteld. Dit zijn medewerkers die direct bij de begeleiding van jou zijn betrokken en personen die van jou hiervoor toestemming hebben gekregen, mogen het cliëntdossier inzien. Per cliënt wordt bepaald wie er toegang heeft tot het bij de cliënt behorend cliëntdossier. Deze personen hebben allen een geheimhoudingsplicht.

Inzicht in je gegevens?

Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die MeiDy over jou heeft. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij MeiDy. Je kunt op basis van de uitkomsten MeiDy ook verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Jij  of jouw wettelijk vertegenwoordiger heeft recht op kosteloos inzage in het eigen dossier. Dit verzoek kan schriftelijk worden ingediend. De verantwoordelijke medewerker van MeiDy vergewist zich ervan dat de identiteit van de verzoeker wordt vastgesteld. Het inzageverzoek moet binnen vier weken worden gehonoreerd. Als gegevens van derden in het dossier zijn opgenomen die mogelijk bezwaar kunnen hebben tegen inzage dan wordt de derde eerst gehoord, tenzij dit onmogelijk is. De eigenaar van MeiDy beslist of in dat geval inzage wel of niet wordt toegekend. Eventueel worden gegevens gedeeltelijk afgeschermd. Indienen van het inzageverzoek kan bij je eigen contactpersoon van MeiDy. Jij of jouw wettelijk vertegenwoordiger kan een afschrift/kopie van zijn of haar eigen dossier ontvangen. Hiervoor kan een bedrag in rekening worden gebracht (max. 4,50 euro bij 50 bladzijden). Bij voorkeur wordt dit niet gedaan.

Alleen gegevens die te maken hebben met de zorg van jou worden in het cliëntdossier opgeslagen.

Gegevens van jou worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat jij of jouw wettelijk vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven middels een formulier ‘Toestemmingsverklaring’. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Bij beëindiging van de ondersteuning worden de gegevens twintig jaar zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven geautoriseerden deze gegevens in kunnen zien.

Hoe beveiligen we je gegevens?

MeiDy legt deze gegevens vast in een geautomatiseerd systeem (NEDAP healthcare) op een externe en beveiligde server. Met deze leverancier zijn afspraken gemaakt om te voldoen aan de terzake geldende  wet-en regelgeving.

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. MeiDy streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Medewerkers van MeiDy hebben uitsluitend toegang tot deze gegevens voor zover dit voor de uitoefening van hun functie relevant is en hebben alleen toegang middels een hierop afgestemde autorisatie.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voldoet MeiDy aan de AVG?

Ja, wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe wetgeving voldoen. Zo hebben we een SSL-certificaat op onze website, hebben we onze cookie- en privacy melding op de website aangepast, hebben we strikte protocollen als het gaat om loginnamen en wachtwoorden. Ook hebben we inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken, via welke verwerkers dit gaat en kunnen we dit aantonen, aanpassen en op verzoek verwijderen. Daarnaast zijn we, waar nodig, verwerkersovereenkomsten aangegaan met de externe partijen die onze gegevens voor ons bewaren. Ook vermelden we in elke overeenkomst die wij met onze klanten aangaan welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe deze kunnen worden opgevraagd en verwijderd in onze verwerkersovereenkomst.

Algemene NAW- en contactgegevens

Wanneer je informatie  bij ons aanvraagt via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat worden onderstaande gegevens van jou opgeslagen:

 • Voornaam, Achternaam, Geboortedatum, BSN, Geslacht
 • Adres, Postcode, Woonplaats
 • E-mailadres,  Telefoonnummer
 • Aard, Omvang en duur traject

Deze gegevens gebruiken we om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen, je onze diensten te kunnen aanbieden en te kunnen factureren. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners (subverwerkers) die hebben laten zien dat je gegevens veilig worden opgeslagen in Nederland.

Hoe komen wij aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van onze website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter.

Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

 • Navigatie door de website
 • Invullen van formulieren
 • Via je verwijzer, hier heb je dan al toestemming voor gegeven

Wat doen we met je gegevens?

MeiDy bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde onze zorg te optimaliseren;
 • Het leveren van diensten die je van ons afneemt;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het opbouwen van een contacthistorie;

Wanneer je van mening bent dat MeiDy niet op de juiste manier met jouw  gegevens omgaat, kun je dit via de geldende klachtenregeling kenbaar maken.

Dit statement geldt per 25 mei 2018 en is terug te vinden op onze website

www.meidy.nl Het staat MeiDy vrij wijzigingen in dit statement door te voeren. De datum van wijziging zal als dan worden vermeld

Kennismaken MeiDy? Of heb je een andere vraag? Neem contact met ons op. Dat kan via onderstaand contactformulier. Je mag ons ook altijd bellen of appen, zie hiervoor onze contactgegevens 

 

Contact opnemen

Contact informatie

MeiDy  Ondersteuning 

Jeugdwet en WMO

Neem contact op MeiDy 

Bereikbaar maandag t/m vrijdag:

09.00-16.00 uur

Bel : 06 38 24 50 83  

App : 06 38 24 50 83 
Mail : info@meidy.nl

 

 

Bezoek adres: G.J. van der Meistrjitte, achterkant van Nij Tsjaarda

Postadres: Nijewei 38 I 9104 DL I Damwâld

 

MeiDy Wenje:

KvK Nummer: 74131168

AGB-code: 98104111

MeiDy Ambulant:

KvK Nummer: 76885615

AGB-code: 98104714

ISO 9001:2015 gecertificeerd registratienummer: 2249244